Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στον υπολογισμό του ειδικού φόρου Σκαφών Αναψυχής

Συμπεριλήφθηκε στο Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο ο Ειδικός Φόρος για τα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 του παρόντος άρθρου, γίνονται οι επιμέρους αναγκαίες νομοθετικές προσαρμογές στο άρθρο 2 του ν. 3790/2009, με σκοπό την επιβολή ειδικού φόρου υπέρ του Δημοσίου ο οποίος βαρύνει όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του ν. 2743/1999. Με μια αλλαγή κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής τα πρώτα δέκα  (10) μέτρα δεν υπολογίζονται στην έκτακτη εισφορά και κατά συνέπεια στον ειδικό φόρο.

1. Επιβάλλεται ετήσιος ειδικός φόρος σε όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής τα οποία βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια, είναι νηολογημένα σε Ελληνικό ή αλλοδαπό νηολόγιο και είναι εφοδιασμένα με δελτίο κίνησης πλοίου αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή δελτίο κίνησης θαλαμηγού (Transit Log) ή ανάλογο έγγραφο. Ο ειδικός φόρος επιβάλλεται επί των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής μόνον εφόσον παραμένουν στην Ελληνική επικράτεια για συνολικό χρονικό διάστημα άνω των 60 ημερών στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

2. Ο ειδικός φόρος είναι ετήσιος και αδιαίρετος. Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του σκάφους όπως αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

3. Ο ειδικός φόρος επιβάλλεται σε μηχανοκίνητα σκάφη που υπερβαίνουν τα 10 μέτρα και σε ιστιοφόρα που υπερβαίνουν τα 15 μέτρα και υπολογίζεται ως εξής:

Ακολουθεί πίνακας υπολογισμού του ειδικού φόρου.

eidikos-foros

4. Τα μηχανοκίνητα σκάφη κάτω των 10 μέτρων και τα ιστιοφόρα μέχρι και 15 μέτρα καταβάλλουν ειδικό τέλος καταγραφής ύψους 1 ευρώ.

5. Υπόχρεος σε καταβολή του ειδικού φόρου είναι ο κύριος του σκάφους, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται. Αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ευθύνονται για την καταβολή του φόρου ο κάτοχος ή ο χρήστης σύμφωνα με το ΔΕ.Κ.Π.Α. ή το Δελτίο Κίνησης Θαλαμηγού και σε περίπτωση που το σκάφος ανήκει σε νομικό πρόσωπο και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή ο διαχειριστής. Τα μήκη των σκαφών στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

6. Ο ειδικός φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, μέχρι τη 15η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφορά το επόμενο ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση των σκαφών που είναι νηολογημένα σε αλλοδαπό νηολόγιο και στα οποία επιβάλλεται ο ειδικός φόρος, αυτός καταβάλλεται από τον υπόχρεο πριν από τον απόπλου, στην πλησιέστερη Δ.Ο.Υ. Η βεβαίωση και καταβολή του ειδικού φόρου γίνεται με ειδική δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον υπόχρεο στην αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος του Δ.Ο.Υ. μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Όταν ο υπόχρεος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι κάτοικος αλλοδαπής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το λιμάνι ελλιμενισμού του πλοίου. Σε περίπτωση μη δήλωσης ή εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος κατά τα οριζόμενα στον ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α) για τη φορολογία εισοδήματος.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου στα υπόχρεα πλοία από τις Λιμενικές Αρχές διαπιστωθεί ή μη καταβολή του ειδικού φόρου, τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου παρακρατούνται μέχρι την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλου από πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή του ειδικού φόρου αν αυτός δεν έχει καταβληθεί για το τρέχον έτος. Οι Λιμενικές Αρχές χορηγούν άδεια απόπλου σε πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή του ειδικού φόρου μόνο εφόσον προσκομίζεται αποδεικτικό καταβολής του.

7. Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος.

8. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ή την υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω.

9. Εφόσον, από τα τηρούμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2743/1999 «Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής», διαπιστωθεί ότι, δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις διατηρήσεως της εγγραφής τους σε αυτά, ανακαλείται η άδεια των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, το πλοίο διαγράφεται από το Μητρώο και επιβάλλεται ο ειδικός φόρος που ορίζεται από τις προηγούμενες διατάξεις του άρθρου αυτού.

10. Ο έλεγχος για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ειδικότερα για το χαρακτηρισμό ενός πλοίου αναψυχής σε ιδιωτικό και μη επαγγελματικό στο πλαίσιο των φορολογικών διατάξεων ασκείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. φορολογίας του υπόχρεου, τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ελλιμενισμού, από τις λοιπές αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών κατά περίπτωση και δικαιούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο στοιχείο που αποδίδει τον πραγματικό χαρακτήρα του πλοίου. Ο έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται υποχρεωτικά πριν τη μεταβίβαση του σκάφους ή πριν την ανανέωση της άδειας αυτού.