Αγορά σκάφους αναψυχής μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) στην Κύπρο

38_Running_2ΑΓΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Θεσπίσθηκε πρόσφατα από το  Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας νέα μέθοδος για την αγορά σκάφους αναψυχής μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) με δικαίωμα εξαγοράς, που αποτελεί μια νεα μορφή όχι απλώς απόκτησης σκάφους με τμηματική καταβολή του αγοραίου τιμήματος αλλά και μια ιδιαίτερα συμφέρουσα ενναλακτική μέθοδο πληρωμής του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση  που ακολουθεί τα πρότυπα παλαιότερων ευρωπαϊκών σχημάτων (Μάλτας προσφάτως και Ιταλίας, Γαλλίας παλαιότερα) με σαφώς βελτιωμένους όρους.

Τα βασικά  χαρακτηριστικά είναι:

-         Ο Χρονομισθωτής καταβάλλει  στην Εταιρεία Leasing τουλάχιστον το 40% της αξίας του σκάφους.

-         Το σκάφος αναψυχής θα πρέπει να βρίσκεται στην Κύπρο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως.

-         Η χρονική διάρκεια του συμβολαίου μπορεί να είναι μεταξύ ενός και τεσσάρων ετών και τα μισθώματα καταβάλλονται σε μηνιαία βάση.

-         Με την ολοκλήρωση της χρονικής διάρκειας της χρηματοδοτικής μιιθώσεως εκδίδεται πιστοποιητικό καταβολής Φ.Π.Α. από τις αρμόδιες φορορλογικές αρχές προς το μισθωτή.

-         Μετά το πέρας της συμβάσεως ο χρονομισθωτής έχει  δικαίωμα εξαγοράς του σκάφους και η μεταβίβαση κυριότητας στη λήξη της συμβάσεως leasing ανέρχεται στο 5% της αξίας του σκάφους.

 Τέλος τα σκάφη διαχωρίζονται σε σχέση με τη μέθοδο πρόωσής τους σε δύο (2) γενικές κατηγορίες ήτοι μηχανοκίνητα και ιστιοπλοϊκά και σε πέντε (5) ειδικότερες κατηγορίες, ανάλογα με το μήκος τους, στις οποίες επιβάλλεται διαφορετικός συντελεστής Φ.Π.Α. ως εξής:

 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ

Ολικό Μήκος

Φ.Π.Α

Άνω 24 μ.

3.4%

14,01μ. - 24 μ.

5.1%

8,01μ. – 14 μ.

8.5%

0- 8 μ.

10.2%

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ

Oλικό Μήκος

Φ.Π.Α

Άνω 24μ.

3.4%

20,01μ. - 24μ.

5.1%

10,01μ. - 20μ.

8.5%

0-10 μ.

10.2%